Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 


Sine Campana Osuuskunnan asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaa henkilötietojen käsittelyä koskeva EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklojen 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste.
 
Yleistä tietosuojastamme 
 
Olemme sitoutuneet korkeatasoiseen henkilötietosuojaan. Sine Campana Osk on sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä sekä hyvää henkilötietojen käsittelytapaa omistajiensa, jäsentensä, hallituksensa, asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden sidosryhmiensä henkilötietojen käsittelyssä. Vaadimme samaa yhteistyökumppaneiltamme. Sine Campana Osk pitää yksityisyyttäsi tärkeänä. 
 
1. REKISTERINPITÄJÄ 

Sine Campana Osuuskunta

Y-tunnus: 2609142-2

Fredrikinkatu 61 a, 6. krs.

FI-00100, HELSINKI   

2. YHTEYSHENKILÖ

 
Rekisterinpitäjän tietosuoja-asioita hoitava yhteyshenkilö:  

Pasi Alajoki

Sine Campana Osk

+358 9 428 938 84

art@sinecampana.fi 

3. REKISTERIN NIMI

Sine Campana Osuuskunnan asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.
 

4.  KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 


Rekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja: 
• henkilön etu- ja sukunimi 
• titteli tai asema organisaatiossa ja edustamasi yrityksen tiedot, jos toimit yrityksen edustajana  
• kieli 
• osoite 
• puhelinnumero 
• sähköpostiosoite 
• sukupuoli 
• mahdollinen suora- tai telemarkkinointikielto 
• postituslistat 
• yhteistyökumppanien rajattu immateriaaliomaisuus 
• yhteistyökumppanien CV-tiedot 
• henkilötunnus 
• luottotiedot 
• ajoneuvojen omistajuuteen ja/tai hallintaan liittyvät henkilötiedot  
• puhelun taltiointi- ja lokitiedot 
• asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja rekisteröidyn osallistuminen niihin tai muihin asiakastilaisuuksiin sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi 
• tiedot lahjakorteista  
• edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot 
• taltioivien kameravalvontajärjestelmien tallenteita, joita käytetään vain rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi yhteistyössä poliisin ja/tai turva-alan yritysten kanssa. 
• uutisaineisto, audiovisuaalinen aineisto ja kuvat sisältäen lailliset kuvakaappaukset. 
 


5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET


Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen Te ette voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos Te ette anna henkilötietojanne. Sama sääntö koskee myös fyysisistä taidenäyttelyistä tehtäviä ostoksia. 
Ajoneuvon omistajuuteen ja/tai hallintaan liittyviä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi rikosten torjumiseksi tai selvittämiseksi tai pysäköintilupia määriteltäessä. 
Keräämme henkilötietoja myös Sine Campana Osk:n liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä asiakasviestintää ja markkinointia varten, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. 
Tallentavien kameravalvontajärjestelmien käytöstä informoidaan paikkakohtaisesti avoimesti ja niitä käytetään vain rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi yhteistyössä poliisin ja/tai turva-alan yritysten kanssa.  
 


6. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET 


6.1 Oikeutettu etu 


Rekisterinpitäjän oikeus käsitellä rekisteröidyn eli asiakkaan ja/tai asiakkaan edustajan tai yhteistyökumppanin edustajan henkilötietoja perustuu osin asiakassuhteen tai kumppanuussuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun.

  
6.2 Lakisääteiset velvoitteet 


Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen toimeksiantajan tunnistamisen yhteydessä. 


6.3 Sopimuksen täytäntöönpano 


Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myös sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 


6.4 Suostumus 


Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja suostumuksen perusteella siltä osin, kuin rekisterinpitäjä lähettää palveluiden käyttäjille uutiskirjeitä, suoramarkkinointia ja mahdollisesti muuta viestintää. 
Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 


7. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT 


Luovutamme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Voimme luovuttaa tietojasi esimerkiksi  kuvataiteilijan luoksepääsyoikeuden toteuttamiseksi. 
Kuvataiteilijalla on oikeus saada tekemänsä ja eteenpäin luovuttamansa teos nähtävilleen. Tätä kutsutaan kuvataiteen teoksen tekijän luoksepääsyoikeudeksi. Luonteensa vuoksi luoksepääsyoikeus koskee pääasiallisesti vain kuvataiteen teoksia. Luoksepääsyoikeuden toteuttamisen ehtona on kuitenkin, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa teoksen omistajalle tai haltijalle. Lisäksi edellytetään, että se on tarpeen tekijän taiteellisen työn kannalta tai hänen taloudellisten oikeuksiensa toteuttamiseksi. Teoksen tekijä voi siis pyytää päästä uuden omistajan kotiin tarkastelemaan teostaan esimerkiksi inspiraatiota varten tai ottamaan kuvia apurahaa varten. Lähtökohtaisesti kuvataiteen teoksen omistajan on sallittava tämä teoksen tekijälle. Jatkuvasti ja toistuvasti teoksen tekijä ei voi käyttää luoksepääsyoikeuttaan, sillä silloin siitä muodostuu omistajalle kohtuutonta haittaa. 
Luoksepääsyoikeus taloudellisilla perusteilla periytyy myös taiteilijan perillisille tai testamentin saajille. Kuvataiteen teoksen tekijä saa testamentilla, myös eloon jäänyttä puolisoa sekä rintaperillistä, ottolasta ja tämän jälkeläistä sitovasti, antaa määräyksiä oikeutensa käyttämisestä tai valtuuttaa toisen antamaan sellaisia määräyksiä. Eli jos oikeuden käyttämisellä on vaikutusta perillisten taloudellisiin oikeuksiin, on teosta oikeus päästä katsomaan vielä tekijän kuoltuakin. Muuten emme säännönmukaisesti luovuta tietojasi kolmansille tahoille.  
Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme: 
- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa Teiltä maksun 
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran Teille 
- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme 
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme 
- it-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme ja viestintäpalveluitamme 
Kun henkilötietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita tai ulkoistetun työn tekijöitä, (esim. toimistotyö ja it-tuki), tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimuslausekkein.


8. EVÄSTEET


Sine Campana Osk:n evästekäytäntöä kuvataan lisää kotisivujen erillisessä kohdassa ”Evästeet”, jonka asiasisällöstä vastaa Sine Campana Osk:n kotisivujen operaattori.  


 
9. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 
Jos henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle olisi tarpeellista, tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia ja tietojen siirrosta informoidaan erikseen rekisteröityjä.   Siirrämme sähköpostiviestinnässä esiin tulevia henkilötietojasi EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, kun käytämme Gmailin sähköpostipalvelua. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. 
 


10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA  


Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Myymiemme taideteosten omistajien nimet taltioidaan pysyvästi taideteosten provenienssin mahdollista myöhempää selvitystyötä varten. Tällä pyritään varmistamaan esim. taiteilijan luoksepääsyoikeus tai ko. oikeuden toteutumiseksi tehtävä avustava työ. 
Säilytämme henkilötietojasi: 
- verkkokaupassa kolmen (3) vuoden ajan 
- kirjanpitoaineistossa seitsemän (7) vuoden ajan 
Kameravalvonnalla saatuja tallenteita säilytetään maksimissaan yksi (1) vuosi tallentamisen päättymisestä. Tallentavan kameravalvonnan materiaalia ei luonteensa vuoksi muokata, muuteta, korjata tai osia poisteta tallennusten säilytysaikana.


 
11. REKISTERIN SUOJAUS 

Sine Campana Osk järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisesti ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää aina tunnistetuksi tulemista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on Sine Campana Osk:n myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus. Tietosuojasopimuksiin voi tutustua kotisivujemme kohdasta "Tietosuojasopimukset".  

 
11.1 LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJAUS 
 
Ainoastaan yksilöidyillä Sine Campana Osk:n sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy sähköisesti ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista ja mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista tunnistautumista. Manuaalisesti ylläpidettävät tiedot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on Sine Campana Osk:n myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus. Tiedonsiirtojen määrä pyritään pitämään minimissään. Henkilötietoja, jotka sisältävät syntymäajan tai henkilötunnuksen, esim. hallituksen jäseniä ja nimenkirjoittajia rekisteröitäessä, ei koskaan lähetetä sähköpostitse eikä internet-pohjaisilla pikaviestimillä. 
 
11.2 JULKISTEN TIETOJEN SUOJAUS 
 
Julkisiksi tarkoitettuja informatiivisia, uutisointiin tai mainostamiseen tarkoitettuja tietoja, jotka on tarkoitettu julkaistaviksi asianosaisten luvalla internetissä, ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, joissa on erillinen pääsynvalvonta. Ainoastaan yksilöidyillä Sine Campana Osk:n sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy sähköisesti ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista ja mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista tunnistautumista. 
 
12. MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU (JOS EI REKISTERÖIDYLTÄ)


Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. 
Lisäksi henkilötietoja kerätään erilaisista hakemistoista, rekistereistä ja muista julkisista tietolähteistä, kuten väestötietojärjestelmästä ja luottotietorekistereistä. Rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia, ja päivittää niitä koskevia palveluja, niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta. 
Henkilötietojen kerääminen on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. 
 
13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 
Rekisteröity voi käyttää tässä kohdassa 12 kuvattuja oikeuksiaan ilmoittamalla asiasta tämän selosteen kohdan 2 mukaiselle yhteyshenkilölle.

 
13.1 Oikeus saada pääsy tietoihin 


Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.  
Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää. 


13.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen 


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle lisäselvitystä. Tallentavan kameravalvonnan materiaalia ei luonteensa vuoksi muokata, muuteta, korjata tai osia poisteta tallennusten säilytysaikana.


13.3 Oikeus tietojen poistamiseen

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:  
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 
• rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin; 
• rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai 
• henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 


13.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 


Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos: 
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi; 
• rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista; 
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai  
• rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet.

  
13.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 


Jos rekisteröity on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle esimerkiksi verkkosivujen lomakkeella, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset henkilötiedot 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos: 
• käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 
• käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, täytäntöön panemiseksi.    
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

 
14. OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ 


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.  
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää tehdä vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

   
15. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE  


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

© Sine Campana

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Taiteen verkkokauppa

Sine Campana Osk
Fredrikinkatu 61 a 6. krs.
FI-00100 HELSINKI

Puhelin: +358 942 893 884
S-posti: art@sinecampana.fi
Kotisivut: sinecampana.fi
Y-tunnus: 2609142-2
Kotipaikka: Helsinki

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne virtuaaliseen ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksaminen ja maksutavat on mainittu verkkokaupan käyttöehdoissa.
Painamalla ”Tilaa/Osta” -painiketta hyväksyt Sine Campanan seuraavat ehdot:

  • verkkokaupan käyttöehdot (sisältää mm. maksuehdot)
  • verkkokaupan toimitusehdot
  • verkkosivujen käyttöehdot

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Sine Campana Osk
Fredrikinkatu 61 a 6. krs.
FI-00100 HELSINKI

Puhelin: +358 942 893 884
S-posti: art@sinecampana.fi
Kotisivut: sinecampana.fi
Y-tunnus: 2609142-2
Kotipaikka: Helsinki

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti-, kuriiri- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon, jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty. Tällä hetkellä galleria maksaa toimituskulut.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä sinulle välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voit käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Mikäli peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Sinun on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olet vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Mikäli paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, sinun täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

© Sine Campana | Y-tunnus: 2609142-2 | alv-numero: FI 26091422