Yhteisönormit - Sine Campana

JOHDANTO

Ihmiset käyttävät Sine Campanan kotisivuja ja sosiaalisten medioiden sivuja päivittäin. Käytämme tässä yhteisönormeja käsittelevässä tekstissä sanaa ”Sivusto” kuvaamaan Sine Campanan kotisivuja ja sosiaalisen median alustoilla toimivia sivujamme sekä blogeja. Sivuston tarkoitus on toimia Sine Campana Osuuskunnan tarkoituksen mukaisesti taidetoimialalla taidemyynnissä ja taidekeräilyyn liittyen. Sivustoa käytetään esim. taiteen, taiteilijoiden työskentelyn, taidekritiikin, taidekaupan, taidemyynnin ja taideostosten edistämiseksi.

Ymmärrämme ehdottomasti, että Sine Campanan Sivustojen täytyy olla paikka, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi. Siksi suhtaudumme väärinkäytösten kitkemiseen palveluistamme erittäin vakavasti. Tämän vuoksi olemme kehittäneet yhteisönormit, joissa määritetään, mikä on sallittua ja kiellettyä Sine Campanan Sivustoilla. Käytäntömme perustuvat palautteeseen, jonka olemme saaneet yhteisöltämme ja teknologian, yleisen turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja muiden alojen asiantuntijoilta. Varmistaaksemme, että jokaisen ääntä arvostetaan, luomme huolellisesti käytäntöjä, jotka hyväksyvät kaikki näkemykset ja uskomukset, etenkin niiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä, joita saatettaisiin muuten ylenkatsoa, väheksyä tai marginalisoida. Taiteen piirissä tämä on tärkeää.

SITOUTUMISEMME ÄÄNEN ANTAMISEEN

Yhteisönormiemme päämääränä on luoda paikka ilmaisulle ja antaa ihmisille ääni taiteen maailmassa. Yhteisön rakentaminen ja maailman ihmisten tuominen toisiaan lähemmäksi riippuu ihmisten kyvystä jakaa erilaisia näkemyksiä, kokemuksia, ideoita ja tietoa. Haluamme, että ihmisillä on mahdollisuus puhua avoimesti asioista, joilla on heille merkitystä, vaikka jotkut eivät olisi niistä samaa mieltä tai vastustaisivat niitä. Joissakin tapauksissa sallimme sisällön, joka olisi muutoin yhteisönormiemme vastaista, jos sillä on yleishyödyllistä arvoa ja uutisarvoa. Teemme niin vasta punnittuamme sisällön yleishyödyllisen arvon suhteessa sen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen vaaraan ja teemme nämä päätökset kansainvälisten ihmisoikeusstandardien perusteella.

Sitoutumisemme ilmaisuun on tärkeydessään ensisijainen, mutta ymmärrämme, että internet luo jatkuvasti ja enenevissä määrin uusia mahdollisuuksia väärinkäytöksiin. Tästä johtuen rajoitamme ilmaisua silloin, kun pyrimme noudattamaan yhtä tai useampaa seuraavista arvoista:

Aitous ja todenmukaisuus: Haluamme varmistaa, että ihmiset näkevät Sine Campanan Sivustoilla aitoa ja todenmukaista sisältöä. Uskomme, että aitous ja todenmukaisuus luovat paremman ympäristön jakamiselle, minkä vuoksi emme halua, että ihmiset käyttävät Sivustoja antaakseen itsestään tai tekemisistään väärän tai harhaanjohtavan kuvan.

Turvallisuus: Olemme sitoutuneet tekemään Sivustoista turvallisia paikkoja. Ihmisiä uhkaavat ilmaisun muodot voivat pelotella, syrjiä tai hiljentää muita, eikä niitä sallita Sivustoilla.

Yksityisyys: Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilökohtaista yksityisyyttä ja tietoja. Yksityisyys antaa ihmisille vapauden olla oma itsensä ja valita miten ja koska jakaa Sivustoilla. Sen ansiosta ihmiset voivat myös muodostaa helpommin yhteyksiä toisiinsa.

Arvokkuus: Uskomme, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja että kaikille kuuluvat samat oikeudet. Odotamme, että ihmiset kunnioittavat toisten tasa-arvoista asemaa eivätkä häiritse tai halvenna toisia.

Yhteisönormimme koskevat kaikkia ihmisiä ja kaikenlaista sisältöä. Normit on suunniteltu kokonaisvaltaisen kattaviksi. Esimerkiksi sisältö, jota ei ehkä katsota epätoivotulla tavalla vihaiseksi, saatetaan silti poistaa toisen käytännön rikkomisen vuoksi. Ymmärrämme, että sanojen merkitys ja vaikutus ihmisiin vaihtelee paikallisyhteisöstä, kielestä tai taustasta riippuen. Työskentelemme jatkuvasti ottaaksemme nämä sävyerot ja vaihtelut huomioon samalla, kun käytämme käytäntöjämme johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti ihmisten ja heidän ilmaisunsa yhteydessä. Tiettyjen käytäntöjen yhteydessä tarvitsemme lisätietoja ja/tai -kontekstin yhteisönormiemme mukaista täytäntöönpanoa varten. Taiteen maailma tuo tähänkin oman mausteensa.

Käyttäjät voivat ilmiantaa sisältöä, joka saattaa rikkoa normeja, kuten sivuja, ryhmiä, profiileja, yksittäisiä sisältöjä ja kommentteja. Annamme ihmisten myös hallita omaa käyttökokemustaan sallimalla heidän estää ihmisiä ja julkaisuja, lopettaa seuraaminen tai piilottaa niitä. Pääpaino sisällössä on taiteessa, eritoten kuvataiteessa ja nykytaiteessa - abstraktissa sekä esittävässä taiteessa.

Yhteisönormiemme rikkomisen seuraamukset riippuvat rikkeen vakavuudesta ja siitä, onko ilmiannetun sisällön julkaissut henkilö rikkonut Sivustojen käytäntöjä aiemmin. Saatamme esimerkiksi antaa ensimmäisestä rikkomuksesta varoituksen, mutta rikkeiden jatkuessa voimme rajoittaa henkilön julkaisemista Sivustoilla tai poistaa hänen profiilinsa käytöstä kokonaan. Saatamme myös ilmoittaa viranomaisille, kun uskomme olemassa olevan todellisen fyysisen vahingonteon riskin tai suoria uhkia yleiselle turvallisuudelle. Toimintamme perustuu lakiin ja sääntöihin.

Yhteisönormimme ovat opas sille, mikä Sivustoilla on sallittua ja mikä ei. Siksi pyydämmekin kaikkia Sivustojen yhteisöjen jäseniä noudattamaan niitä. Sine Campanan sosiaalisen median profiilialustojen, kuten Facebook ja Instagram, omat yhteisönormit voivat poiketa omistamme. Sine Campana vastaa omista normeistaan ja noudattaa lakia.

VÄKIVALTA JA RIKOLLINEN TOIMINTA

1. Väkivalta ja yllyttäminen

Pyrimme estämään mahdollisia verkon ulkopuolisia haittoja, jotka saattavat liittyä Sivustojen sisältöön. Vaikka ymmärrämme, että ihmiset ilmaisevat usein halveksuntaa tai erimielisyyttä esittämällä epätosia uhkauksia tai väittämällä turvautuvansa väkivaltaan ilman oikeita aikomuksia, poistamme kielenkäytön, joka yllyttää vakavaan väkivaltaan tai edesauttaa sitä. Poistamme sisältöä, poistamme käytöstä käyttäjätilejä ja teemme töitä viranomaisten kanssa, jos uskomme olemassa olevan todellisen fyysisen vahingonteon riskin tai suoria uhkia yleiselle turvallisuudelle. Pyrimme myös huomioimaan kielenkäytön ja kontekstin, jotta voimme erottaa toisistaan tällaiset leikkimieliset heitot ja sisällön, joka katsotaan todelliseksi uhaksi yleiselle turvallisuudelle tai jonkun henkilökohtaiselle turvallisuudelle. Kun arvioimme sitä, onko uhka todellinen tai uskottava, saatamme ottaa huomioon muitakin seikkoja, esimerkiksi henkilön julkisen näkyvyyden ja heidän fyysiseen turvallisuuteensa kohdistuvat vaarat.

Joissain tapauksissa havaitsemme terroristeihin ja muihin väkivaltaisiin toimijoihin kohdistettuja ehdollisia tai toiveikkaita uhkauksia (esim. terroristit ansaitsevat kuoleman), emmekä katso niitä uskottaviksi, ellei läsnä ole todisteita, jotka osoittavat toisin.

2. Vaaralliset henkilöt ja organisaatiot

Koska pyrimme estämään ja ehkäisemään vahinkoja oikeassa maailmassa, emme salli Sivustoilla organisaatioita tai henkilöitä, jotka ovat ilmaisseet väkivaltaisen päämäärän tai osallistuvat väkivaltaan. Näihin kuuluvat organisaatiot ja henkilöt, jotka osallistuvat seuraaviin toimiin:

-terrorismi

-järjestäytynyt viharyhmä

-massamurha (mukaan lukien yritykset) tai sarjamurha

-ihmiskauppa

-järjestäytynyt rikollisuus tai väkivalta.

Poistamme myös sisällön, jossa ilmaistaan tukea tai ylistystä ryhmille, institutionaalisille johtajille tai muille henkilöille, jotka ovat mukana tällaisessa toiminnassa.

3. Vahingonteon koordinointi ja rikosten julkistaminen

Pyrimme estämään ja ehkäisemään verkon ulkopuolisia haittoja, joten estämme ihmisiä tukemasta, organisoimasta tai mainostamasta ihmisiin, yrityksiin, omaisuuteen tai eläimiin kohdistuvaa rikollista tai haitallista toimintaa. Sallimme ihmisten keskustella rikollisesta ja haitallisesta toiminnasta ja kertoa mahdollisesti näkemästään tai kokemastaan haitallisesta tai rikollisesta toiminnasta, kunhan he eivät tue tai koordinoi vahingontekoja.

4. Säännöstellyt tuotteet

Yleisen turvallisuuden ja yleisten lakien noudattamisen edistämiseksi estämme yksityishenkilöiden, valmistajien ja jälleenmyyjien yritykset ostaa ja myydä viihdekäyttöön tarkoitettuja huumeita, reseptilääkkeitä ja marihuanaa sekä yritykset käydä niillä kauppaa. Estämme Sivustoilla myös yksityishenkilöiden väliset yritykset ostaa, myydä, antaa lahjaksi, vaihtaa tai siirtää ampuma-aseita, mukaan lukien niiden osat ja ammukset. Jotkin näistä kohteista eivät ole säännösteltyjä tuotteita kaikkialla, mutta koska yhteisömme on luonteeltaan rajaton, pyrimme noudattamaan käytäntöjämme mahdollisimman johdonmukaisesti. Säännösteltyjä tuotteita, joita yhteisönormimme eivät kiellä, saattavat koskea tavallista tarkemmat kauppakäytäntömme.

5. Petokset ja vilpillinen toiminta

Pyrimme ehkäisemään ja keskeyttämään haitallisen ja petollisen toiminnan, minkä vuoksi poistamme sisällön, jonka tarkoitus on ihmisten tahallinen huijaaminen epäreilun edun saamiseksi tai rahan, omaisuuden tai laillisen oikeuden riistämiseksi toiselta. Annamme ihmisten kuitenkin lisätä tietoisuutta ja opettaa muita sekä tuomita tällaiset toimet Sivustojamme käyttämällä.

TURVALLISUUS

6. Itsemurha ja itsensä vahingoittaminen

Koska pyrimme luomaan Sivustoilla ja Sivustoille turvallisen ympäristön, poistamme sisällön, joka kannustaa itsemurhaan tai itsensä vahingoittamiseen, mukaan lukien tietyt raa’at kuvat ja reaaliaikaiset kuvaukset, jotka saattavat asiantuntijoiden mukaan kannustaa muita toimimaan samoin. Itsensä vahingoittaminen tarkoittaa oman vartalon tarkoituksellista ja suoraa vahingoittamista, mukaan lukien itsensä viiltely ja syömishäiriöt.

Teemme myös yhteistyötä organisaatioiden kanssa maailmanlaajuisesti, jotta hädänalaiset ihmiset saisivat tarvitsemaansa apua. Lisäksi keskustelemme käytännöistämme ja niiden toteutuksesta itsemurhien ja itsensä vahingoittamisen asiantuntijoiden kanssa.

Poistamme kaiken sellaisen sisällön, jonka perusteella itsemurhan tehnyt tai sitä yrittänyt tai itseään vahingoittanut tai vahingoittamista yrittänyt henkilö voidaan tunnistaa tai joka asettaa tällaisen henkilön kohteeksi vakavassa mielessä, humoristisesti tai retorisesti.

7. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, kaltoinkohtelu ja alastomuus

Emme salli sisältöä, jossa lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi tai asetetaan vaaraan. Jos saamme tietoomme lasten hyväksikäyttöä, ilmoitamme asiasta poliisille ja/tai National Center for Missing and Exploited Childrenille (NCMEC) soveltuvien lakien mukaisesti. Tiedämme, että joskus ihmiset jakavat täysin vilpittömin mielin kuvia, joissa heidän omat lapsensa esiintyvät alastomina. Yleensä kuitenkin poistamme tällaiset kuvat, sillä muut voivat käyttää niitä väärin. Lisäksi pyrimme näin estämään muita käyttämästä näitä kuvia uudelleen tai vääriin tarkoituksiin.

Teemme myös yhteistyötä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa: käytämme uusinta tietoa käytännöistä sekä parannamme yhdessä niitä ja verkkoturvallisuuden valvontaa, etenkin lapsiin liittyen.

8. Aikuisten seksuaalinen hyväksikäyttö

Poistamme sisällön, joka esittää seksuaalista väkivaltaa, seksuaalista hyökkäystä tai seksuaalista hyväksikäyttöä, uhkailee sillä tai kannustaa siihen. Poistamme sisällön, joka näyttää tai kannattaa tai jolla järjestellään seksuaalisia akteja, joissa on osapuolia, jotka eivät ole suostuvaisia, tai jotka ovat kaupallisia seksuaalisia palveluita, kuten prostituutio ja seuralaispalvelut. Teemme tämän välttääksemme sellaisten tapahtumien mahdollistamista, joihin voi liittyä ihmiskauppaa, pakottamista ja seksuaalisia akteja, joihin ei ole suostuttu.

Suojellaksemme uhreja ja aiemmin seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneita poistamme myös kuvat, jotka esittävät seksuaalisen väkivallan tapauksia sekä intiimit kuvat, jotka on jaettu ilman kuvissa olevien ihmisten lupaa. Ymmärrämme ja hyväksymme taiteellisen toiminnan ja sen tuotokset. Niillä ei ole mitään tekemistä seksuaalisen hyväksikäytön kanssa.

9. Kiusaaminen ja häirintä

Kiusaamista ja häirintää tapahtuu monessa paikassa ja useilla eri tavoilla, esimerkiksi henkilötietojen paljastamisuhkauksina tai uhkaavien viestien lähettämisenä ja vastoin tahtoa tehtyinä ilkeinä tai haitallisina yhteydenottoina. Emme salli tällaista käytöstä, sillä se estää ihmisiä tuntemasta oloaan turvalliseksi ja kunnioitetuksi Sivustoilla.

Teemme eron julkisuuden henkilöiden ja yksityishenkilöiden välillä, sillä haluamme sallia keskustelun, jossa voidaan kritisoida usein uutisissa näkyviä ihmisiä tai ihmisiä, joilla on suuri julkinen yleisö. Julkisuuden henkilöiden tapauksessa poistamme vakavat hyökkäykset ja tietyt hyökkäykset, joissa julkisuuden henkilö merkitään suoraan julkaisuun tai kommenttiin. Yksityishenkilöiden tapauksessa suojauksemme on laajempi: poistamme sisällön, joka pyrkii halventamaan tai häpäisemään, esimerkiksi väitteet henkilön seksuaalisesta aktiivisuudesta.

Kontekstilla ja aikeilla on väliä. Sallimme käyttäjien jakaa ja jakaa uudelleen julkaisuja, jos on selvää, että jakamisen tarkoituksena on kiusaamisen ja häirinnän tuomitseminen tai huomion kiinnittäminen siihen. Tietyissä olosuhteissa edellytämme omatoimista ilmiantamista, sillä se auttaa meitä ymmärtämään, että kohteena oleva henkilö tuntee olevansa kiusattu tai häirinnän kohteena. Tällaisen toiminnan ja sisällön ilmiantamisen lisäksi kehotamme käyttäjiä suojautumaan siltä Sivustoilla käytettävissä olevilla työkaluilla.

10. Ihmisten hyväksikäyttö

Vahinkojen ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi poistamme sisällön, joka edesauttaa tai koordinoi ihmisten hyväksikäyttöä, mukaan lukien ihmiskauppaa. Määrittelemme ihmiskaupan liiketoiminnaksi, joka pohjautuu yksilön vapauden riistoon taloudellisten tuottojen saamiseksi. Kyseessä on ihmisten hyväksikäyttö heidän pakottamisekseen kaupalliseen seksitoimintaan, työhön tai muihin toimiin vastoin heidän tahtoaan. Se perustuu petokseen, voimankäyttöön ja pakottamiseen ja halventaa ihmisiä riistämällä heidän vapautensa hyödyttäen samalla muita taloudellisesti tai materiaalisesti.

Ihmiskauppa on monimutkaista ja maailmanlaajuista; se voi vaikuttaa kehen tahansa iästä, sosioekonomisesta taustasta, etnisyydestä, sukupuolesta tai sijainnista riippumatta. Se ilmenee monissa muodoissa. Mihin tahansa ihmiskauppatilanteeseen saattaa liittyä lukuisia eri kehitysvaiheita. Tämän hyväksikäytön pakottamiseen perustuvan luonteen vuoksi sen uhrit eivät voi antaa sille suostumustaan.

Vaikka ihmiskauppaa ja salakuljettamista ei tulisi yhdistää toisiinsa tahattomasti, ne saattavat usein liittyä toisiinsa ja voivat olla päällekkäisiä ilmiöitä. Yhdistyneet kansakunnat määrittää ihmisten salakuljetuksen laittoman pääsyn hankkimiseksi tai sen edesauttamiseksi valtioon kansainvälisten rajojen yli. Vaikka toimintaan ei välttämättä liittyisikään voimankäyttöä tai pakottamista, se voi silti johtaa haavoittuvaisten ja usein paremman elämän perässä kotimaastaan lähtöä yrittävien yksilöiden hyväksikäyttöön. Ihmisten salakuljetus on liikkeeseen perustuva rikos valtiota vastaan, ja ihmiskauppa on hyväksikäyttöön perustuva rikos henkilöä vastaan.

11. Yksityisyysrikkomukset ja kuvien yksityisyysoikeudet

Henkilötietojen ja henkilökohtaisten tietojen yksityisyys ja suojaaminen ovat Sivustojen perusarvoja. Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan käyttäjien tilit ja henkilökohtaiset tiedot, jotta käyttäjillemme ei aiheudu taloudellisia vahinkoja tai fyysistä haittaa. Älä julkaise henkilökohtaisia tai luottamuksellisia tietoja muista, jos sinulla ei ole tähän lupaa heiltä. Ymmärrämme ja hyväksymme taiteellisen toiminnan ja sen tuotokset. Niillä ei ole mitään tekemistä yksityisyysrikkomusten kanssa.

KYSEENALAINEN SISÄLTÖ

12. Vihapuhe

Sivusto ei salli vihapuhetta, koska se luo pelottelun ja syrjinnän ilmapiiriä ja saattaa joissain tapauksissa myös yllyttää tosimaailman väkivaltaan.

Määritämme vihapuheen suoraksi hyökkäyksesi ihmisiä vastaan niin sanottujen suojattujen ominaisuuksien tai piirteiden perusteella – eli rodun, etnisyyden, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, kastin, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, vakavan sairauden tai vamman perusteella. Suojaamme ikään perustuvilta hyökkäyksiltä, kun ikään liittyy toinen suojattu ominaisuus. Tarjoamme tiettyjä suojauksia myös maahanmuuttajastatukselle. Hyökkäykseksi katsomme väkivaltaisen tai epäinhimillistävän puheen, väitteet alempiarvoisuudesta sekä toiveet tai kehotukset syrjintään ja rotuerotteluun. Ymmärrämme ja hyväksymme taiteellisen toiminnan ja sen tuotokset. Niillä ei ole mitään tekemistä vihapuheen kanssa.

Joskus ihmiset jakavat sisältöä, joka voi sisältää jonkun muun esittämää vihapuhetta, tarkoituksenaan kouluttaa ihmisiä tai lisätä tietoisuutta. Joissain tapauksissa joitain sanoja tai termejä, jotka saattaisivat muutoin rikkoa normejamme, käytetään itseironisesti tai voimaannuttavasti. Joskus ihmiset ilmaisevat halveksuntaansa romanttisen suhteen päättymisen ja eron yhteydessä. Kuvataiteessa esiintyy myös aihepiirejä, joista viriää esim. alastomuuteen, sukupuoleen tai sukupuolineutraaliuteen liittyviä keskusteluja. Kaikissa näissä tapauksissa sallimme sisällön, mutta edellytämme, että ihmiset ilmaisevat päämääränsä selkeästi, jotta ymmärrämme paremmin sisällön jakamisen syyn. Jos päämäärä on epäselvä, saatamme poistaa sisällön.

Sallimme huumorin ja yhteiskunnalliset kannanotot näihin aiheisiin liittyen. Uskomme lisäksi, että ihmiset toimivat tällaisessa keskustelussa vastuullisemmin, jos he käyttävät todellisia henkilöllisyyksiään.

Saatamme turvata henkilöstöämme esim. nettivihavakuutuksilla.

13. Väkivaltainen ja järkyttävä sisältö

Poistamme sisällön, joka ihannoi väkivaltaa tai jossa ylistetään muiden kärsimystä tai nöyryytystä, koska tämä saattaa luoda ympäristön, joka ei rohkaise osallistumaan. Sallimme yksityiskohtaisen tai raa'an sisällön (tietyin rajoituksin), jos tarkoituksena on ihmisten tietoisuuden lisääminen ongelmista tai jos kyseessä on taiteellinen toiminta tai sen tuotos. Tiedämme, että ihmiset arvostavat mahdollisuutta keskustella ihmisoikeusrikkomuksien ja terrorismin kaltaisista tärkeistä aiheista. Tiedämme myös, että ihmiset sietävät eri tavoin raakaa ja yksityiskohtaista väkivaltaista sisältöä. Tästä syystä lisäämme varoituksen erityisen raakaan tai väkivaltaiseen sisältöön, jotta se ei ole alle kahdeksantoistavuotiaiden käytettävissä ja jotta ihmiset tietävät tällaisen sisällön luonteen, ennen kuin he siirtyvät katsomaan sitä klikkaamalla.

14. Aikuisten alastomuus ja seksuaalinen toiminta

Rajoitamme alastomuuden tai seksuaalisen toiminnan näyttämistä, koska joillekin yhteisömme jäsenille tällaisen sisällön näyttäminen voi olla loukkaavaa. Lisäksi poistamme oletusarvoisesti seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin, jos tarkoituksenamme on estää sellaisen sisällön jakaminen, jossa esiintyy alaikäisiä tai jossa kaikki osapuolet eivät ole suostuvaisia. Seksuaalista kanssakäymistä ja toimintaa koskevat rajoitukset koskevat myös digitaalisesti luotua sisältöä, ellei sitä ole julkaistu kasvatuksellisessa tarkoituksessa tai humoristisessa tai satiirisessa mielessä. Ymmärrämme ja hyväksymme taiteellisen toiminnan ja sen tuotokset. Sivustoilla saattaa olla myynnissä taidetta, joka sisältää alastomuutta tai seksuaalista toimintaa. Ymmärrämme, että alastomuutta sisältävää materiaalia voidaan jakaa monista eri syistä. Sallimme alastomia hahmoja esittävät maalaukset, veistokset ja muut taideteokset.

15. Seksin tavoitteleminen

Emme salli sitä, että Sivustojen sisällöllä edistetään, kannustetaan tai järjestään seksuaalisia tapaamisia aikuisten kesken. Rajoitamme myös seksuaalisesti avointa kieltä, joka voi johtaa seksin tavoittelemiseen, koska kyseinen sisältö voi olla arkaluontoista joillekin kohderyhmille ja se voi haitata ihmisten kykyä olla yhteydessä kavereihinsa ja laajempaan yhteisöönsä.

16. Julmuus ja tunteettomuus

Uskomme, että ihmiset jakavat ja pitävät yhteyttä vapaammin, kun heidän ei tarvitse pelätä joutuvansa muiden pilkan kohteeksi heikkouksiensa ja muiden arkaluontoisten seikkojen vuoksi. Siksi meillä onkin korkeammat vaatimukset sisällölle, jota kutsumme julmaksi ja tunteettomaksi. Määritelmämme mukaan se on sisältöä, joka kohdistuu vakavien fyysisten tai tunteellisten ongelmien tai vastaavien arkaluontoisten vahinkojen uhreihin. Poistamme kaikki selkeät uhrien pilkkaamisyritykset.

REHELLISYYS JA AITOUS

17. Oikean nimen käyttäminen

Aitous ja luotettavuus ovat yhteisömme perusta. Uskomme, että ihmiset pysyvät parhaiten vastuussa omista sanomisistaan ja omasta toiminnastaan, kun he käyttävät oikeita henkilöllisyyksiään. Siksi vaadimme kaikkia Sivustojemme käyttäjiä käyttämään arkielämässä käyttämäänsä nimeä. Käytäntömme tarkoitus on luoda turvallinen ympäristö, jossa ihmiset voivat luottaa toisiinsa ja toistensa vastuullisuuteen. Mikäli Sivustojemme alustat sallivat nimimerkin käytön, mekin sallimme sen ko. alustassa.

18. Roskaposti

Työskentelemme ahkerasti rajoittaaksemme roskapostin leviämistä, sillä emme halua sallia sisältöä, joka on suunniteltu huijaamaan tai pyrkii harhaanjohtamaan käyttäjiä katsomiskertojen lisäämiseksi. Tällainen sisältö luo negatiivisen käyttäjäkokemuksen ja vähentää ihmisten kykyä sitoutua aidosti verkkoyhteisöissä.

19. Tietoturva

Ymmärrämme, että käyttäjien turvallisuus ulottuu heidän henkilökohtaisten tietojensa turvallisuuteen. Yritykset kerätä arkaluontoisia henkilökohtaisia ​​tietoja harhaanjohtavilla tai tunkeutuvilla menetelmillä ovat haitallisia autenttiselle, avoimelle ja turvalliselle ilmapiirille, jota haluamme edistää. Siksi emme salli yrityksiä kerätä arkaluonteisia käyttäjätietoja väärinkäyttämällä Sivustojamme ja tuotteitamme. Lisätietoja tietoturvastamme löytyy tietosuojaselosteistamme ja evästekäytännöistämme.

20. Epäaito toiminta

Aitouteen tekemämme sitoumuksen mukaisesti emme anna ihmisten esittää itseään harhaanjohtavasti Sivustoillamme, käyttää väärennettyjä tilejä tai ryhtyä toimiin, joiden pyrkimys on mahdollistaa muita yhteisönormiemme rikkomuksia. Käytännön tarkoituksena on, että ihmiset voivat luottaa muihin ihmisiin ja yhteisöihin, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Varoitamme tässä yleisesti kaikkia verkkosisällöistä, koska osa tietoverkoissa olevista ja esiintyvistä asioista tai henkilöistä ei ole totta. Näiden pitämiseksi poissa tietoverkosta emme voi kaikkivoipaisesti vaikuttaa.

21. Valeuutiset

Tiedämme, että ongelma on haastava. Haluamme käyttäjiemme saavan tietoa, mutta emme halua tukahduttaa julkista keskustelua. Raja valeuutisten ja satiirin tai mielipiteen välillä on hiuksenhieno. Ymmärrämme ja sallimme epätoden asian taiteessa, eikä sillä ole mitään tekemistä valeuutisten kanssa.

22. Manipuloitu mediasisältö

Mediaa, kuten kuvaa, ääntä tai videota, voidaan muokata eri tavoin. Monissa tapauksissa nämä muutokset ovat hyväntahtoisia, kuten suodattimia kuvassa. Muissa tapauksissa manipulointi ei ole selvää ja saattaa olla harhaanjohtavaa, erityisesti videosisällöissä. Pyrimme poistamaan tällaisen manipuloidun mediasisällön, kun sille ei löydy taiteellista perustetta.

23. Vastamainos

Vastamainos on mainoksia parodisoiva ilmaisumuoto, joka kommentoi esim. kulutusyhteiskunnan ongelmakohtia mainosten kielellä. Vastamainokset voivat olla taidetta. Vastamainokset voidaan käsittää sekä poliittiseksi että taiteelliseksi ilmaisumuodoksi, jossa yhdistyvät aktivismi, taide ja journalismi. Journalismia ja mainoskieltä yhdistävät vastamainokset hyödyntävät mainoskulttuurin ilmaisukeinoja, mutta siirtävät niihin poikkeavia merkityksiä. Vastamainonta on yhteiskunnallista kritiikkiä ja aktivismia. Vastamainokset toimivat huumorin, ironian ja parodian keinoin, ja ne ovat intertekstuaalisia eli niitä ei ole olemassa ilman alkuperäistä vastinettaan. Vastamainoksissa on yleensä muunneltu yrityksen tai organisaation nimeä, logoa tai iskulausetta. Niissä on visuaalisen pääelementin lisäksi tekstiosuus, joka taustoittaa, tarkentaa, ottaa kantaa tai selittää sitä miten kuvaa luetaan. Vastamainos tuo esiin sellaisia todellisuuden tulkintoja, joista perinteinen mainoskuvasto haluaisi vaieta. Vastamainonta ei ole kirjaimellisesti mainosvastaisuutta, vaan sen pyrkimyksenä on kehittää katsojien medialukutaitoa ja kriittisyyttä mainoksia kohtaan. Sivustoilla voidaan esittää vastamainoksia. Haluamme korostaa Sivustojen käyttäjien medialukutaidon merkitystä.

IMMATERIAALIOMAISUUDEN KUNNIOITTAMINEN

24. Immateriaaliomaisuus

Sine Campana suhtautuu immateriaaliomaisuuden oikeuksiin vakavasti. Sine Campanan mielestä ne ovat tärkeitä itsensä ilmaisemisen, luovuuden ja innovaatioiden tukemiseksi yhteisössämme. Kaikki Sivustoille lisäämäsi tiedot ja sisältö ovat omaisuuttasi. Varmista kuitenkin ennen sisällön jakamista Sivustoille, että sinulla on oikeus jakaa se. Pyydämme sinua kunnioittamaan muiden tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita lainmukaisia oikeuksia. Pyrimme auttamaan ihmisiä ja organisaatioita suojaamaan immateriaalioikeuksiaan ja tuomaan niitä esiin.

SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

25. Käyttäjien pyynnöt

Noudatamme seuraavia:

-Noudatamme käyttäjien pyyntöjä poistaa omia tilejään.

-Noudatamme vahvistetun lähiomaisen, pesänjakajan tai toimeenpanijan pyyntöjä poistaa menehtyneen käyttäjätili.

-Noudatamme valtuutettujen edustajien pyyntöjä poistaa sellaisten käyttäjien tilejä, jotka eivät ole enää itse toimikelpoisia.

26. Lisäsuojaus alaikäisille

Verkkokaupastamme saa ostaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Noudatamme seuraavia:

-Noudatamme pyyntöjä poistaa alaikäisten tilejä Sivustoiltamme.

-Noudatamme viranomaisten pyyntöjä poistaa kuvamateriaali lasten pahoinpitelystä, joissa esimerkiksi aikuinen lyö alaikäistä tai aikuinen kuristaa tai tukehduttaa alaikäistä

-Noudatamme laillisten huoltajien pyyntöjä poistaa hyökkäykset, jotka on kohdistettu sellaisiin alaikäisiin, jotka ovat kuuluisia omasta tahdostaan riippumatta.

© Sine Campana

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Taiteen verkkokauppa

Sine Campana Osk
Fredrikinkatu 61 a 6. krs.
FI-00100 HELSINKI

Puhelin: +358 942 893 884
S-posti: art@sinecampana.fi
Kotisivut: sinecampana.fi
Y-tunnus: 2609142-2
Kotipaikka: Helsinki

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne virtuaaliseen ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksaminen ja maksutavat on mainittu verkkokaupan käyttöehdoissa.
Painamalla ”Tilaa/Osta” -painiketta hyväksyt Sine Campanan seuraavat ehdot:

  • verkkokaupan käyttöehdot (sisältää mm. maksuehdot)
  • verkkokaupan toimitusehdot
  • verkkosivujen käyttöehdot

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Sine Campana Osk
Fredrikinkatu 61 a 6. krs.
FI-00100 HELSINKI

Puhelin: +358 942 893 884
S-posti: art@sinecampana.fi
Kotisivut: sinecampana.fi
Y-tunnus: 2609142-2
Kotipaikka: Helsinki

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti-, kuriiri- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon, jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty. Tällä hetkellä galleria maksaa toimituskulut.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä sinulle välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voit käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Mikäli peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Sinun on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olet vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Mikäli paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, sinun täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

© Sine Campana | Y-tunnus: 2609142-2 | alv-numero: FI 26091422