Verkkosivujen käyttöehdot

SINE CAMPANA OSK:N SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT 

  
 
Yleistä sivustojen käyttämisestä 
 
Tervetuloa Sine Campana Osk:n sivustolle (jäljempänä Sivusto). Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Sine Campana Osk:n Sivustoja riippumatta siitä, millä päätelaitteella Sivustoja käytetään. 
Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Sivustojen käyttämistä. Sikäli kuin Suomen kuluttajasuojalain tai muiden lakien noudattamisesta ei muuta johdu, noudatetaan Sivuston käyttöehtoja sellaisinaan. Sivuston käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. 
Sine Campana Osk myöntää käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden päästä Sivustolle ja käyttää sitä ja sen sisältämää aineistoa, kuten artikkeleita ja muita tekstejä, kuvia, grafiikoita ja ohjelmistoja (jäljempänä Aineisto) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Tässä mainitun rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus mistään omistusoikeuden tai muiden immateriaalioikeuksien siirtämisestä. 
Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää Aineistoa millään tavalla eikä osittainkaan, muuttamattomana tai muutettuna, jakaa, levittää, välittää tai esittää julkisesti Aineistoa, ellei näissä käyttöehdoissa tai Sivustolla ole erikseen niin mainittu tai nimenomaisesti mahdollistettu (esim. sisällyttämällä Sivustolle mahdollisuus jakaa Aineistoa sosiaalisen median palveluihin). Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä on velvollinen noudattamaan kaikkia Sivustolla mainittuja lisäehtoja ja -rajoituksia. 
 
Käyttäjän antamat sitoumukset 
 
Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Sivuston toimintaa millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustoa kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 
Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sivustoa (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) Sine Campana Osk:n edustajana esiintymiseen, (c) otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen millään tavalla, jolla pyritään peittämään Sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoa, (e) lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin tai (f) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Sivustoa. Sine Campana Osk pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden sitoumusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. 

Käyttäjä vapauttaa Sine Campana Osk:n ja kaikki sen mahdolliset työntekijät, toimihenkilöt, johtajat ja edustajat sekä jäsenet vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän tämän Sivuston käytöstä. 
 
Tietoturvan uhkaaminen 
 
Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta suhteettoman paljon, tai (c) häiritä Sivuston ohjelmia ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Sivustoon
 
Immateriaalioikeudet 
 
Sivusto ja Aineisto ovat Sine Campana Osk:n tai sen yhteistyötahojen omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. 
 
Kaikki Sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Sine Campana Osk:lle tai sen yhteistyötahoille. Sine Campana Osk ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin. 
 
Linkit ulkopuolisiin sivustoihin ja ulkoiset linkit Sivustolle 
 
Sine Campana Osk saattaa sisällyttää Sivustolle linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Sivustolta. Sine Campana Osk ei valvo tai tarkista ulkopuolisten sivustojen sisältöä, eikä Sine Campana Osk vastaa ulkopuolisten sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja täysin omalla vastuullaan. 
 
Ulkopuoliset sivustot voivat sisällyttää omille sivustoilleen tavanomaisen tekstimuodossa esitetyn hyperlinkin Sivustolle. Linkin tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen, ja sen tulee edellyttää käyttäjän painallusta avautuakseen. Linkki ei saa sisältää Sine Campana Osk:n tavaramerkkejä kuviomuodossa tai tekstilogona ilman Sine Campana Osk:n kirjallista lupaa. 
 
Sivuston sisältämän linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Sivustolle eivät osoita mitään Sine Campana Osk:n ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta. 
 
Henkilötiedot ja evästeet 
 
Sine Campana käsittelee Sivuston välityksellä saatavia käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Henkilötietojen käsittely on tarkemmin kuvattu Sine Campana Osk:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteessa, johon käyttäjää kehotetaan tutustumaan. Mikäli käyttäjä antaa Sivuston välityksellä henkilötietoja, käyttäjän on annettava ajantasaiset ja oikeat tiedot. 
 
Sivuston ja muiden sivustojen välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä Sivuston käyttämiseen ja käyttäjän päätelaitteeseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, milloin ja mitä Sivuston osioita käyttäjä on selannut tai mistä lähteestä käyttäjä on saapunut Sivustolle
Evästeet mahdollistavat Sivuston käyttäjämäärien ja muiden Sivuston käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Tietojen avulla Sivuston toimintaa voidaan muu muassa analysoida käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisäksi tiedot mahdollistavat kohdennetun markkinoinnin ja uudelleenmarkkinoinnin Sivuston ulkopuolisilla sivustoilla. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käyttämisen muuttamalla selainasetuksiaan. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Sivuston tai niiden tiettyjen toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen. 
 
Muutokset käyttöehtoihin ja Sivustoon 
 
Sine Campana Osk pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan milloin tahansa. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustolla. Sivuston käyttäminen käyttöehtojen muuttumisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. Käyttöehtojen muuttuminen ei vaikuta ennen muuttumista sovittuihin kaupankäyntiin liittyviin toimitusehtoihin. 
 
Sine Campana Osk:lla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Sivustoa, Aineistoa tai niiden osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Sivustoon ja Aineistoon sekä poistaa käytöstä Sivuston osia, Sivuston toiminnot mukaan lukien. Sine Campana Osk:lla on lisäksi oikeus rajoittaa Sivuston osien tai koko Sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Edellä mainitut muutokset eivät vaikuta ennen muutoksia sovittuihin kaupankäyntiin liittyviin toimitusehtoihin. 

Vastuunrajoitus 
 
Sine Campana Osk tekee parhaansa, että Sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Sine Campana Osk ei vastaa Sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Sivuston ja niiden sisältämän Aineiston ja muiden tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Sine Campana Osk ei kuitenkaan vastaa niiden oikeellisuudesta. Sine Campana Osk ei takaa Aineiston täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Sivustolla näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. 
 
Sine Campana Osk ei anna mitään takuita Sivuston suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy sen, että Sine Campana Osk ei voi taata Sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Sine Campana Osk ei takaa, ettei Sivusto tai niitä ylläpitävät palvelimet tai ohjelmistot sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Sine Campana Osk ole vastuussa käyttäjän Sivuston välityksellä lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista. 
 
Sine Campana Osk ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttäjäehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Sine Campana Osk:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Sine Campana ei myöskään ole vastuussa tämän Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai muista vioista tai viivästymisestä. 
 
Käyttäjää pyydetään tutustumaan myös toimitusehtoihin ja tietosuojaselosteeseen sekä vastuuvapauslausekkeeseen. 
 
Joka tapauksessa Sine Campana Osk:n vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. 
 
Sovellettava lainsäädäntö 
 
Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan tästä käyttöoikeussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sovinnollisesti, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

© Sine Campana Osk | Y-tunnus: 2609142-2 | alv-numero: FI 26091422

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Taiteen verkkokauppa

Sine Campana Osk
Fredrikinkatu 61 a 6. krs.
FI-00100 HELSINKI

Puhelin: +358 942 893 884
S-posti: art@sinecampana.fi
Kotisivut: sinecampana.fi
Y-tunnus: 2609142-2
Kotipaikka: Helsinki

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne virtuaaliseen ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksaminen ja maksutavat on mainittu verkkokaupan käyttöehdoissa.
Painamalla ”Tilaa/Osta” -painiketta hyväksyt Sine Campanan seuraavat ehdot:

  • verkkokaupan käyttöehdot (sisältää mm. maksuehdot)
  • verkkokaupan toimitusehdot
  • verkkosivujen käyttöehdot

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Sine Campana Osk
Fredrikinkatu 61 a 6. krs.
FI-00100 HELSINKI

Puhelin: +358 942 893 884
S-posti: art@sinecampana.fi
Kotisivut: sinecampana.fi
Y-tunnus: 2609142-2
Kotipaikka: Helsinki

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti-, kuriiri- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon, jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty. Tällä hetkellä galleria maksaa toimituskulut.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä sinulle välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voit käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Mikäli peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olet valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olet käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellet ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että sinulle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Sinun on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olet vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Mikäli paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, sinun täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

© Sine Campana | Y-tunnus: 2609142-2 | alv-numero: FI 26091422